Personuppgiftslagen,   PuL


PuL (SFS 1998:204) trädde i kraft den 24 oktober 1998.
Den bygger på gemensamma regler som har beslutats av EU.
Övergångsvis, under en treårsperiod, tillämpas fortfarande datalagen för de behandlingar som hade påbörjats före ikraftträdandet. Den 1 oktober 2001 upphör datalagen att gälla och PuL kommer att reglera de allra flesta behandlingar av personuppgifter.

Detta innebär att de licenser, tillstånd och föreskrifter som Datainspektionen har meddelat enligt datalagen upphör automatiskt att gälla vid övergångstidens slut.

Ansvaret faller nu på de personuppgiftsansvariga att se till att deras behandling av personuppgifter sker enligt lagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar tillämpningen av bestämmelserna.

För att en behandling av personuppgifter skall få fortsätta efter övergångs-periodens slut måste den vara tillåten enligt PuL. Det innebär bland annat att den person som uppgifterna avser antingen har lämnat sitt samtycke eller att behandlingen uppfyller något annat villkor i lagen.

PuL skiljer sig från datalagen bl a genom att personuppgifter i löpande text omfattas. Personuppgifter inkluderar även ljud- och bildupptagningar om fysiska personer även om inga namn nämns.
PuL gäller också i vissa fall manuell behandling av personuppgifter som är sorterade enligt någon slags system.

PuL innehåller en rad regler som den som är personuppgiftsansvarig måste iaktta för att åstadkomma en gott skydd för personuppgifter. Den som nu är registeransvarig enligt datalagen bör därför överväga att utse ett personuppgifts-ombud, som skall anmälas till Datainspektionen. Personuppgiftsombudet skall hjälpa den ansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Den som anmält ett personuppgiftsombud slipper också att anmäla vissa behandlingar till Data-inspektionen

Om Du överväger att utse ett personuppgiftsombud kan Du ta kontakt med Arbit genom att skicka ett mail till hans.mellberg@arbit.se.

Tillbaka